நாம் AstroApp இன் புதிய வெளியீடு அறிவிக்க மகிழ்ச்சி!

மேலும் வாசிக்க...

நிபுணத்துவ ஜோதிடர்கள் அடுத்த தலைமுறை கருவி தொகுப்பு

சந்தா

அஸ்த்ரோஆப் பயன்பாடு

மேலும் வாசிக்க...

Editions and Pricing:

Free Edition

Free

Very basic features (natal charts, ingresses, dignities)

Free

Subscribe

Traditional Basic

Astroapp Traditional

For beginner astrologers. This edition is specifically designed for Christopher Warnock's astrology courses (such as Planetary Magic course, Electional Astrology course, etc)

$39.99 (1 Year)

Subscribe

AstroApp Pro

Astroapp Pro

All features of AstroApp except Financial and Oriental (Chinese/Tibetan)

From $12.99

Subscribe

AstroApp Vedic

Astroapp Vedic

All Vedic features of AstroApp Pro and very basic Western Astrology features

From $5.99

Subscribe

AstroApp Oriental

Astroapp Oriental

Oriental Astrology (Chinese, Japanese, Tibetan, Mongolian)

From $8.88

Subscribe

Financial Gold

Astroapp Financial

Financial Astrology plus all the features of the AstroApp Pro

From $59.99

Subscribe

Login/ Logout (mobile)